Podmínky použití – obecné podmínky

I. Úvodní ustanovení
 1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, č. IČ: 243 17 489, zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová společnost č.C 196098, e-mail: info@indianridersfest.eu,dále jen "Prodávající" na jedné straně a fyzickou nebo právnickou osobou, dále jen "Kupující" na druhé straně.
 2. Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která objednává zboží nabízené prodávajícím. Spotřebitelem je fyzická osoba, která uzavře dohodu nebo jiným způsobem obchoduje s podnikatelem mimo obchodní činnost nebo mimo jeho nezávislé podnikání. Právní vztahy mezi prodávajícím a spotřebitelem, které nejsou výslovně upraveny těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy. Pokud kupující uvede své IČ nebo DIČ ve své objednávce platí, že je podnikatelem a kupní smlouva se týká jeho podnikání, pokud výslovně nestanoví opak.

 

II. Uzavření kupní smlouvy
 1. Prodávající nabízí zboží zveřejněné na internetových stránkách Prodávajícího na adrese https://eshop.indianridersfest.eu k prodeji.
 2. Kupující objednává zboží
 3. prostřednictvím objednávky elektronického obchodu na uvedené internetové adrese výběrem nabízeného zboží a jeho přidáním do košíku, seznámením se s informacemi pro spotřebitele (§ 1811 odst. 2, § 1820 odst. 1 a § 1826 občanského zákoníku) Zákon), seznámení se s obecným
 4. podmínky a jejich schválení, vyplnění objednávkového formuláře, uvedení v něm jeho osobních údajů, potvrzení identifikace objednaného zboží včetně jeho množství, výběr způsobu doručení zboží a platby kupní ceny a odeslání objednávky. Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl s těmito VOP seznámen a souhlasí s nimi. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky.
 5. Kupní smlouva vzniká, jakmile prodávající potvrdí objednávku a potvrzení objednávky je doručeno kupujícímu. Pro účely dodání uvede kupující v objednávkovém formuláři svou funkční e-mailovou adresu, kterou po právu používá.
 6. Při uzavírání smlouvy prostřednictvím online aplikace elektronického obchodu prodávající zašle kupujícímu kupní smlouvu včetně VOP jako textový soubor s potvrzením objednávky. V případě, že bude kupní smlouva uzavřena telefonicky, bude smlouva včetně VOP zaslána jako textový soubor na kontaktní e-mail kupujícího, který poskytl při telefonické objednávce.

 

III. Kupní cena
 1. Po potvrzení objednávky se prodávající zavazuje dodat objednané zboží za kupní cenu uvedenou v objednávce.
 2. Kupující zaplatí kupní cenu online platbou platební kartou předem prostřednictvím platební brány.
 3. Až do úplného zaplacení a převzetí zboží zůstává majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí převzetí zboží přechází na kupujícího při převzetí zboží.

 

IV. Dodací podmínky
 1. Prodávající dodá zboží povahy digitálního obsahu (jako jsou elektronické jízdenky, elektronické poukázky atd.) zasláním jedinečného QR kódu obsahujícího údaje potřebné pro realizaci služeb poskytovaných na základě objednaného digitálního obsahu, nejpozději v rámci konkrétního počtu pracovních dnů určených pro nabídku zboží ode dne platby kupní ceny. Zboží je doručeno doručením odpovídajícího QR kódu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím. Kupující prohlašuje, že před odesláním objednávky byl prodávajícím informován, že nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání digitálního obsahu (§ 1837 písm. L) Občanského zákoníku) nebo vztahující se k využití volného času (§ 1837 písm. J) občanského zákoníku).
 2. Prodávající se zavazuje dodat zboží materiální povahy na adresu Výstaviště České Budějovice, Husova 523/30, 370 05 České Budějovice, a to ve dnech 13. až 16. června 2024 v případě, že "Indian Riders Fest 2024", kdy se kupující zavazuje zboží převzít.
 3. Při převzetí zboží kupující zkontroluje obal zboží a poté zboží. Podpisem dokumentu o převzetí zboží kupující stvrzuje, že převzal zboží bez viditelných vad. Kupující může odmítnout převzetí zásilky, která není v souladu s kupní smlouvou (zásilka je poškozená, neúplná atd.).
 4. Prodávající nevyžaduje žádný poplatek za dodání zboží podle čl. 2 písm. 4.2 a Čl. 4.3.  

 

V. Odpovědnost za vady
 1. Prodávající odpovídá za vady zboží při dodání.
 2. Vadné plnění se týká zejména následujících případů: • Prodávající poskytuje předmět plnění, který nevykazuje určené nebo dohodnuté funkce; • Prodávající neposkytuje oznámení o vadách, které má předmět plnění, i když nejsou obvykle spojeny s předmětem; • Prodávající ujišťuje věřitele nekonzistentně se skutečnou situací, že předmět plnění je bez jakýchkoli vad nebo že věc je vhodná pro určité použití; • Prodávající neoprávněně odcizuje věc třetí strany jako svou vlastní; nebo • Prodávající nevydá předmět koupě v dohodnutém množství, kvalitě a neučiní, a pokud je množství a značka dohodnuto, v množství a vhodném pro tento účel vyplývající z dohody; jinak pro obvyklý účel.
 3. Pokud vadné plnění představuje podstatné porušení smlouvy, má kupující právo
 4. k odstranění vady dodáním nové věci bez vad nebo dodáním chybějící věci;
 5. odstranění závady opravou položky;
 6. na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
 7. odstoupit od dohody.
 8. Pokud vadné plnění představuje nemateriální porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
 9. Kupující nemá žádná práva z vadného plnění, pokud před převzetím věci věděl, že věc měla vadu, nebo pokud vadu způsobil sám.
 10. Dojde-li k zjevné závadě do šesti měsíců od převzetí, je zboží považováno za vadné již při převzetí. Kupující může využít práva z vady, která se vyskytuje u spotřebního zboží během dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

VI. Stížnosti
 1. Kupující má právo oznámit prodávajícímu vady a vznést nároky z vad u prodávajícího. Prodávající pokárá viditelné vady (vady v množství nebo druhu zboží) neprodleně po převzetí zboží prostřednictvím e-mailu na https://eshop.indianridersfest.eu V případě poškození obalu zboží může kupující převzetí zásilky odmítnout a neprodleně o tom uvědomí prodávajícího. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu další vady bez zbytečného odkladu po jejich nalezení.
 2. Spolu s uplatněním reklamace nebo bezprostředně po ní doručí kupující zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace, pokud se strany nedohodnou jinak, osobním předáním zboží v prostorách prodávajícího nebo prostřednictvím odeslání zboží Prodávajícímu. Při přepravě reklamovaného zboží k prodávajícímu je kupující povinen zajistit, aby nedošlo k poškození zboží a případné náhrady škod.
 3. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí prodávající kupujícímu při uplatnění práva písemně, spolu s postupem a dobou vyřízení reklamace.
 4. Prodávající může vyřídit reklamaci v souladu s příslušnými zákony.

 

VII. Odstoupení od dohody
 1. Kupující, který je spotřebitelem (viz čl. 1.2.), je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů, není-li dále stanoveno jinak. Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná převzetím zboží a v případě dohody s několika druhy zboží nebo dodáním několika částí jako předmětu, ode dne převzetí poslední zásilky zboží; v případě dohody s pravidelným opakovaným dodáním zboží jako jeho předmětem, ode dne dodání první zásilky zboží, pokud byla smlouva uzavřena na dálku (prostředky dálkové komunikace) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího . Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující písemně informovat prodávajícího o jeho odstoupení od smlouvy, na adresu sídla prodávajícího nebo na jeho e-mailovou adresu. Pro účely odstoupení od smlouvy může kupující použít formulář připojený k těmto VOP.
 2. V případě odstoupení od dohody nese kupující přímé náklady spojené s návratem zboží.
 3. Odstoupí-li kupující od smlouvy, předá kupující zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Vrácení dodaného zboží po odstoupení od smlouvy vrátí kupující zboží v takovém stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal, včetně původního obalu, je-li to možné.
 4. Odstoupí-li kupující od smlouvy podle odstavce 7.1, vrátí mu prodávající veškeré peníze, které od kupujícího získal na základě smlouvy, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Prodávající však není povinen vrátit takové přijaté peníze dříve, než spotřebitel zboží předá prodávajícímu, nebo prokáže, že zboží řádně poslal, v souladu s ustanoveními těchto VOP. Kupující souhlasí s tím, že kupní cena bude vrácena na bankovní účet, ze kterého byla převedena na účet prodávajícího, pokud kupující zaplatil kupní cenu bezhotovostním převodem, ledaže by kupující pro vrácení nákupu uvedl jiný bankovní účet. cena v oznámení o odstoupení od smlouvy. V ostatních případech kupující souhlasí s tím, že kupní cena bude vrácena poštovní poukázkou na adresu sídla kupujícího nebo v sídle uvedeném v objednávce. V případě osobního převzetí zboží Prodávajícím může Prodávající také vrátit kupní cenu v hotovosti a Kupující potvrdí převzetí hotovosti Prodávajícímu.
 5. Spotřebitel nemůže od smlouvy odstoupit, pokud je zboží upraveno na jeho žádost nebo pro něj a v ostatních případech, jak stanoví občanský zákoník.

 

VIII. Zvláštní ustanovení pro prodej vstupenek
 1. Tato ustanovení stanoví práva a povinnosti smluvních stran týkající se prodeje vstupenek na společenské, sportovní nebo kulturní akce (dále jen "akce"), případně prodeje jiných produktů či služeb přímo spojených s takovou akcí pořádaných společností CBI Production s.r.o., Ocelkova 643/20, 198 00 Praha, IČ: 243 17 489, zapsaných ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Spisová .C 196098, e-mail: info@indianridersfest.eu dále jen "Prodávající" jako jedna strana a fyzická nebo právnická osoba dále jen "Kupující" jako druhá strana.
 2. Vstupenka je dokladem uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jejímž předmětem je právo kupujícího účastnit se na konkrétní akci organizované prodávajícím.
 3. Prodávající poskytuje vstupenky na akce elektronicky při nákupu elektronicky nebo v tištěné podobě prostřednictvím přímého prodeje. Vstupenka může být poskytnuta jako součást balíčku, který kromě lístku, který je oprávněn k účasti na akci, obsahuje další zvláštní práva týkající se události a jejího tématu. Pokud kupující sdělí jakékoli osobní údaje prodávajícímu v rámci nákupu vstupenek nebo uplatnění práva na vstup, udělí tak kupující souhlas se zpracováním údajů ve smyslu čl. VIII Všeobecných podmínek Prodávajícího.
 4. Prodávající neodpovídá za platnost vstupenek zakoupených mimo webové stránky Prodávajícího na adrese https://eshop.indianridersfest.eu , ani za nepříjemnosti spojené s neoprávněným použitím nebo kopírováním vstupenky.
 5. Pokud kupující umožní kopírovat/duplikovat nebo padělat oficiální vstupenku prodávanou prodávajícím, bude přístup na akci IRF umožněn té osobě, která přijde jako první se vstupenkou obsahující jedinečný čárový kód/identifikační číslo vztahující se ke vstupence.
 6. Po zakoupení vstupenky nebo balíčku obsahujícího vstupenku na akci mimo obchodní prostory prodávajícího nesmí kupující od smlouvy odstoupit dle ustanovení § 1829 občanského zákoníku (do 14 dnů), neboť smlouva uzavřená mezi stranami se týká využití volného času, jehož plnění zajišťuje prodávající v určitém časovém období ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku. Již zakoupené vstupenky se nevracejí, lze je však vyměnit nebo převést na nového benificienta na základě písemné žádosti(info@indianridersfest.eu) kupujícího, a to nejpozději 30 dnů před datem konání akce. Za převod vstupenek z kupujícího na nového příjemce bude účtován malý administrativní poplatek.
 7. Po použití vstupenky pro vstup na akci je kupující povinen dodržovat pravidla stanovená organizátorem akce. Pořadatel akce je oprávněn nařídit účastníkovi, aby odešel bez nároku na vrácení vstupného, pokud takové chování účastníka způsobí poškození zdraví a majetku, hrubě poruší pokyny pořadatele, naruší akci nebo jiným jednáním porušuje dobré mravy.
 8. Prodávající si jako organizátor vyhrazuje právo program pozměnit a upravit, provést krátkodobé přesuny jednotlivých částí akce nebo zrušit celou akci. Právo uplatnit nárok na vrácení vstupného může kupující uplatnit pouze v případě zrušení celé akce. Nejaktuálnější informace o konkrétní události jsou zveřejněny na webových stránkách Prodávajícího uvedených na tiketu.
 9. Pokud jde o jakákoli jiná práva a povinnosti smluvních stran týkající se prodeje vstupenek, které nejsou výslovně uvedeny v tomto článku, použijí se další ustanovení těchto VOP.  

 

IX. Ochrana osobních údajů
 1. Odesláním objednávky kupující výslovně souhlasí se zpracováním jakýchkoli a všech osobních údajů, které uvedl v objednávce. Kupující souhlasí s tím, že jeho osobní údaje jsou použity k provádění a plnění smlouvy, včetně zpřístupnění informací třetím osobám nezbytným pro účely dodání zboží a výběru kupní ceny. Kupující rovněž souhlasí s použitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, a to zasílání reklamních nabídek, komerčních komunikací atd.. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101 / 2000 Sb., O ochraně osobních údajů.
 1. Mimosoudní řešení sporů
 1. Spory mezi prodávajícím a kupujícím mohou být řešeny mimosoudně. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit na organizaci pro mimosoudní řešení sporů, kterou je například Česká obchodní inspekce, nebo využít platformu ODR pro on-line řešení sporů na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

 

X. Závěrečná ustanovení
 1. Tato GT jsou platná a účinná od 1. září 2023.
 2. Dohoda byla učiněna v českém jazyce a řídí se českým právem.
 3. Kupující bere na vědomí, že se před odesláním objednávky mohl podrobně seznámit s těmito VOP, rozumí jejich obsahu a ve Všeobecných podmínkách této objednávky objednává zboží zasláním své objednávky a je povinen být plně vázána těmito VOP po uzavření kupní smlouvy.

Příloha: Odstoupení od dohody Formulář IRF24

Praha, 1. září 2023